Windows Exploreri yeniden başlatan scriptler


Windows exploreri yeniden başlat
Bilindiği üzere Windows explorerin yeniden başlatılması bazı durumlarda bizlere kolaylık sağlamaktadır , nedir bu durumlar derseniz ; mesela fareniz bir ikona tıkladığınızda donma yapmıştır yada

silmek istediğiniz bir dosya / klasör erişim engellendi hatası veriyordur… Buradaki yazımızda bir kısa yolla bu işin nasıl yapıldığını anlatmış fakat kullanılabilecek Scriptlerden bahsetmemiştik , işte bu yazımızın konusuda bu scriptler:

1. Bat Kodları

@echo off
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe

2. Vbs Kodları

On Error Resume Next
' Kill Explorer.exe
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'explorer.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate(1)
Next
' Launch Explorer.exe
Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell") 
objShell.Run "explorer.exe" 
Set objShell = Nothing
Wscript.exit

2. PowerShell Kodları

$proc = Get-Process

foreach ($objItm in $proc) {
  If ($objItm.ProcessName -eq "explorer") {
    kill $objItm.ID
  }
}

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya – Farklı Kaydet… seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismi ve uzantısı kısmını isteğinize göre düzenleyin) ve .bat/.vbs/.ps1 olarak kaydedip çalıştırın , (ps1 – Powershell uzantısıdır.)

Farklı kaydette dosya ismi ve uzantısı


4 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA