Windows lisans anahtarini bulalim (.vbs)


Windows lisans anahtarın bulan vbs kodu
Buaradaki yazimizda başlığımiz Xp ürün anahtari idi fakat bu .vbs kodlari windows 7 de de gecerli , eger o kodlarin biraz daha gelismisini isterseniz aşağıdakiler isinize yarayacaktir , bu kodlar


calistirildiginda aşağıdakileri ögrenebilirsiniz

1. Windows un türünü
2. Build numarasini
3. PID ini
4. Kime kayitli göründügünü
5. Windows ürün anahtarini

const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
strValueName = "DigitalProductId"
dim iValues()
Set oReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
oReg.GetBinaryValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,iValues
Dim arrDPID
arrDPID = Array()
For i = 52 to 66
 ReDim Preserve arrDPID( UBound(arrDPID) + 1 )
 arrDPID( UBound(arrDPID) ) = iValues(i)
Next
Dim arrChars
arrChars = Array("B","C","D","F","G","H","J","K","M","P","Q","R","T","V","W","X","Y","2","3","4","6","7","8","9")
For i = 24 To 0 Step -1
 k = 0
 For j = 14 To 0 Step -1
  k = k * 256 Xor arrDPID(j)
  arrDPID(j) = Int(k / 24)
  k = k Mod 24
 Next
 strProductKey = arrChars(k) & strProductKey
 If i Mod 5 = 0 And i <> 0 Then strProductKey = "-" & strProductKey
Next
strFinalKey = strProductKey
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_OperatingSystem")
For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
 strOS  = objOperatingSystem.Caption
 strBuild  = objOperatingSystem.BuildNumber
 strSerial  = objOperatingSystem.SerialNumber
 strRegistered = objOperatingSystem.RegisteredUser
Next
Set wshShell=CreateObject("wscript.shell")
strPopupMsg = strOS & vbNewLine & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "Build Number: " & strBuild & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "PID: " & strSerial & vbNewLine & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "Registered to: " & strRegistered & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine
strPopupMsg = strPopupMsg & "Your Windows Product Key is:" & vbNewLine & vbNewLine & strFinalKey
strPopupTitle = "Microsoft Windows License Information"
wshShell.Popup strPopupMsg,,strPopupTitle,vbCancelOnly+vbinformation
WScript.Quit

kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

Dosya ismi

Üstteki .vbs kodunu ve aynı işi yapan diğer bir kodu aşağıdaki linkten download edebilirsiniz , ikinci vbs scripti lisans anahtarınızı .txt dosyanızda saklamanıza da izin veriyor

Download


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha