Simgeler çıkmıyorsaÜstteki resimdeki gibi simgeleriniz ne masa üstünde nede programlarda cikmiyorsa bu durumu aşağıdaki script ile kolayca halledebilirsiniz Kodu eksiksiz olarak not defterine yapıstırın ve

uzantısını .vbs olarak kaydedin.Ardından çalıstırın

'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs don't show.
'© Kelly Theriot and Doug Knox - 8/22/2003

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Messağe = "To work correctly, the script will close" & vbCR
Messağe = Messağe & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
Messağe = Messağe & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
Messağe = Messağe & "Continue?"

X = MsgBox(Messağe, vbYesNo, "Notice")

If X = 6 Then

On Error Resume Next

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2\"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamMRU\"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Desktop\"

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\BarSize"

P1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"

WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD"
WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD"

p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"

WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands"

p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell"

WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ"

p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}\"
WshShell.RegDelete p1 & "BarSize"
WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ"

On Error Goto 0

For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
   ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")
   Process.terminate(0)
Next

MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096, "Done"

Else

MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096, "User Cancelled"

End If

ICEEXOL a tesekürler


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha