Ramlarınız hakkında programsız ayrıntılı bilgi edininMaksimum kapasite , kac slotunuz olduğu , Toplam fiziksel hafizaniz , Bos slotlarinizin sayisi , slotlardaki ram miktari gibi kritik bilgileri bir tikla programsiz öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki kodlardan

faydalanabilirsiniz

On Error Resume Next

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_PhysicalMemoryArray")
For Each objItem in colItems
  Wscript.Echo "Maximum Capacity: " & objItem.MaxCapacity
  Wscript.Echo "Memory Devices: " & objItem.MemoryDevices
Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
  ("Select * from Win32_ComputerSystem")
For Each objComputer in colSettings
  Wscript.Echo "Total Physical Memory: " & _
    objComputer.TotalPhysicalMemory/ 1048576
Next
strComputer = "." ' Local computer
strMemory = ""
i = 1

set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_PhysicalMemory")

For Each objItem In colItems

  if strMemory <> "" then strMemory = strMemory & vbcrlf
  strMemory = strMemory & "Bank" & i & " : " & (objItem.Capacity /1024 /1024) & " Mb"
  i = i + 1
Next
installedModules = i - 1

Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_PhysicalMemoryArray")

For Each objItem in colItems
  totalSlots = objItem.MemoryDevices
Next

wscript.echo "Total Slots: " & totalSlots & vbcrlf & _
    "Free Slots: " & (totalSlots - installedModules) & vbcrlf & _
    vbcrlf & "Installed Modules:" & vbcrlf & strMemory

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs... olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha