Windowstaki Uninstall klasörlerini otomatik silen .vbsWindowslarda güvenlik yada SP yamalari yüklendikce ismi Uninstall ile baslayan klasörler olustururlar , eger HDD inizden yer kazanmak istiyor ve bunlari silmenin sisteminize olumsuz bir etkişinin olup


olmayacagini aklinizdan geciriyorsaniz , aşağıdaki scripten faydalanabilirsiniz (Xp de denenmistir) , bu script ile bu klasörler otomatik olarak silinecektir

If MsgBox("This program will now remove uninstall folders.", _
  vbOkCancel, "Uninstall Remover") = vbOk Then

Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sWinDir = oFSO.GetSpecialFolder(0)
Set oFolder = oFSO.GetFolder(sWinDir)
Set oDictionary = CreateObject("Scripting.Dictionary")

For Each oSubFolder In oFolder.SubFolders

 sFolderName = LCase(oSubFolder.Name)
 sFolderPath = LCase(oSubFolder.Path)

 If   Left(sFolderName, 13) = "$ntuninstallq" _
   Or Left(sFolderName, 14) = "$ntuninstallkb" Then

  ' Get the update name for the registry delete:

  sUpdateName = Mid(sFolderName, 13, Len(sFolderName) - 13)

  ' Never delete folders/files while enumerating a file/folder collection.
  ' Adds them to a dictionary object for later handling instead:

  oDictionary.Add sUpdateName, sFolderPath

 End If
Next

sDeleted = ""
For Each sUpdateName In oDictionary.Keys

 sDeleted = sDeleted & vbCrLf & sUpdateName
 sFolderPath = oDictionary.Item(sUpdateName)

 On Error Resume Next

 ' Remove entry in Add/Remove Programs:

 oShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\" _
   & "CurrentVersion\Uninstall\" & sUpdateName & "\"
 On Error Goto 0

 ' Delete the unisntall folder:

 oShell.Run "%Comspec% /C RD /S /Q " _
   & Chr(34) & sFolderPath & Chr(34), 0, True
Next

If sDeleted <> "" Then
 'MsgBox "The uninstall data for the following updates has been removed:" _
 '   & vbCrLf & UCase(sDeleted)
 MsgBox oDictionary.Count & " update uninstall folders removed."
Else
 MsgBox "No update uninstall data found."
End If

End If

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha