Cmd yi herzaman admin yetkilerinde baslatinEger Cmd yi herzaman admin yetkilerinde calistirmak istiyor ve bunun için küçük bir .bat scripti ariyorsaniz aşağıdakini notepad e yapistirip bir isim verin ve uzantısı .bat olacak şekilde

kaydedin nasılını ayrıntılı anlatacak olursak ; kodu bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

:: This makes the batch file prompt for elevated permissions on Windows Vista
:: or Windows 7, then re-run itself
VER | FINDSTR /IL "5.1." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Version=XP

VER | FINDSTR /IL "5.2." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Version=2003

VER | FINDSTR /IL "6.0." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Version=Vista

VER | FINDSTR /IL "6.1." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Version=7

If "%Version%"=="XP" GoTo SkipElevation
If "%Version%"=="2003" GoTo SkipElevation
PushD "%~dp0"
If Exist "%~0.ELEVATED" GoTo SkipElevation
:: Have to escape double quotes because they are passed to Cmd.exe via ShellExecute
Set CMD_Args=%0 %*
Set CMD_Args=%CMD_Args:"=\"%
Set ELEVATED_CMD=PowerShell -Command (New-Object -com 'Shell.Application').ShellExecute('Cmd.exe', '/C %CMD_Args%', '', 'runas')
Echo %ELEVATED_CMD% >> "%~0.ELEVATED"
:: If there are single quotes in the arguments, this will fail
Call %ELEVATED_CMD%
Exit
:SkipElevation
If Exist "%~0.ELEVATED" Del "%~0.ELEVATED"

Windows 10 da aşağıdaki kodları kullanınız

@ECHO OFF
PUSHD "%~dp0"
CD /D %~dp0
fsutil dirty query %SYSTEMDRIVE% >nul 2>&1 && GOTO Main
SETLOCAL
MODE CON COLS=80 LINES=3
COLOR CF
TITLE Lutfen Bekleyiniz...
ECHO.
ECHO             YONETICI YETKISI ISTENIYOR...
SET scriptDir=%~dp0
SET scriptDir=%scriptDir:~0,-1%
SET params=%~f0 %*
SET params=%params:"=\"%
PowerShell -Command "Start-Process cmd.exe -ArgumentList '/C START \".\" /D \"%scriptDir%\" CMD /C %params%' -WorkingDirectory \"%scriptDir%\" -Verb runAs" >nul 2>&1
::SET params=%params:"=" ^& Chr(34) ^& "%
::ECHO Set objShell = CreateObject("Shell.Application")>"%tmp%\GetBatchAdmin.vbs"
::ECHO objShell.ShellExecute "cmd.exe", "/c start " ^& Chr(34) ^& "." ^& Chr(34) ^& " /D " ^& Chr(34) ^& "%scriptDir%" ^& Chr(34) ^& " cmd /u /c %params%", "", "runas", ^1>>"%tmp%\GetBatchAdmin.vbs"
::cscript "%tmp%\GetBatchAdmin.vbs" //Nologo
::IF EXIST "%tmp%\GetBatchAdmin.vbs" DEL "%tmp%\GetBatchAdmin.vbs"
ENDLOCAL
EXIT /B
:Main

ECHO Sordum.NET

4 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha